Programy i zadania realizowane z budżetu państwa

Świadczenia Rodzinne, Zasiłek dla Opiekunów, Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, Jednorazowe świadczenie „ZA ŻYCIEM”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w postaci:

–  świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia rodzicielskiego)

– składki emerytalne i rentowe za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne, przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, a także za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, przyznany na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

– zasiłków dla opiekunów na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

– funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

– jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka na podstawie art. 10 ustawy
z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

W 2023 roku na sfinansowanie powyższych działań otrzymano dotację celową z budżetu państwa
w wysokości 19 779 404,97 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 66 ust. 1 pkt 28-28b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne, przyznane na podstawie przepisów
o świadczeniach rodzinnych, a także za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, przyznany na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, Organ odprowadza składki zdrowotne za świadczeniobiorcę i członków jego rodziny.

Na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2023 roku otrzymano dotację w wysokości 260 080,00 zł

Dodatek elektryczny

Na podstawie rozdziału 4 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, realizowano wypłatę dodatku elektrycznego, który jest zadaniem zleconym gminie
i finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na który w 2023r. otrzymano dotację
w wysokości 378 420,00 zł

Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, realizowano świadczeń rodzinnych
o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, jeżeli Strona zamieszkuje z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w 2023r. otrzymano na ten cel dotację z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 147 000,00 zł.