Projekty współfinansowane z Unii Europejskiej

Logotyp Projektów unijnych

„Nowe szanse i możliwości” Beneficjentem projektu są Świętochłowice- miasto na prawach powiatu, projekt jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach oraz Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 9. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT.

Wartość projektu: 1 320 120,00 zł PLN

Kwota dofinansowania: 1 254 114,00 PLN

 

Cel projektu:

Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej uczestników/czek projektu z dzielnic Lipiny i Chropaczów objętych wsparciem jako obszary rewitalizowane.

Działania w projekcie:

– utworzenie Programów Aktywności Lokalnej w dzielnicy Chropaczów i Lipiny

– działania środowiskowe

– zajęcia w Klubie Integracji Społecznej

– realizacja Indywidualnych Programów Zatrudnienia Socjalnego w Centrum Integracji Społecznej

– kursy zawodowe.

Planowane efekty:

 zniwelowanie deficytów w obszarze motywacyjnym, świadomościowym, edukacyjnym

– zmiana stereotypów związanych z barierami podjęcia pracy, aktywności na rzecz najbliższego otoczenia

– nabycie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

– rozwinięcie kompetencji społecznych.

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do otoczenia tych osób. Wsparcie

w ramach projektu zostanie udzielone 80 osobom wyłonionym ze społeczności lokalnej objętej działaniami Programu Aktywności Lokalnej, które przy wykorzystaniu narzędzi aktywnej integracji mają szansę zwiększyć swoją aktywność społeczną i zawodową

Okres realizacji projektu od 01.07.2020 r.-31.12.2022 r.

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej

w Świętochłowicach, ul. Katowicka 35, pokój 105 (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00) lub pod numerem telefonu (32) 707 64 40.

W związku z zakończeniem realizacji projektu pt. „Nowe szanse i możliwości”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna Integracja dla  poddziałania: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT Beneficjent zachowa trwałość projektu do 4 kwietnia 2028 roku na zasadach wynikających z art.71 Rozporządzenia ogólnego nr 1303/2013.

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, ul. Wallisa 4, pokój 103 (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00) lub pod numerem telefonu 32/7709199.

 

Działanie i wsparcie w życiu i na starcie

Projekt jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020 oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs.

Wartość projektu: 686 768,04 PLN
Kwota dofinansowania: 638 694,28 PLN

Celem projektu jest podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, wspierające proces deinstytucjonalizacji w Świętochłowicach poprzez:

  • stworzenie nowej placówki wsparcia dziennego – świetlica środowiskowa dla 15 dzieci i młodzieży,
  • działanie grupy wsparcia rodziców mających problemy opiekuńczo-wychowawcze-25 osób,
  • szkolenie specjalistyczne 6 niezawodowych rodzin zastępczych,
  • integrację rodzin objętych asystą rodzinną i środowiska rodzicielstwa zastępczego,
  • wyszkolenie 2 rodzin kandydackich na rodziny zastępcze,
  • szkolenie podnoszące kwalifikacje dla 6 niezawodowych i 2 zawodowych rodzin zastępczych,
  • objęcie asystenturą rodzinną 14 nowych rodzin,
  • poradnictwo specjalistyczne dla 28 rodzina – „Akademia Rodziców” dla 28 rodziców już objętych asystenturą przez OPS,
  • wsparcie 10 dzieci z rodzin objętych asystą oraz 5 umieszczonych w pieczy w zakresie problemów zgłaszanych przez ich rodziców/opiekunów.

Okres realizacji projektu od 01.05.2017r. – 30.04.2019r.

W związku z zakończeniem realizacji projektu pt. „Działanie i wsparcie w życiu i na starcie”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych– tryb konkursowy Beneficjent w ramach trwałości rezultatów, deklaruje prowadzenie Świetlicy środowiskowej „Promyk” dla 15 dzieci oraz do prowadzenia grupy wsparcia dla rodziców dzieci uczęszczających do utworzonej w ramach projektu placówki wsparcia dziennego- świetlicy środowiskowej przez 36 miesięcy od daty zakończenia projektu tj. do 30 kwietnia 2021 roku. Beneficjent zachowa trwałość projektu do 10 lipca 2024 roku na zasadach wynikających z art.71 Rozporządzenia ogólnego nr 1303/2013.

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, ul. Wallisa 4, pokój 103 (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00) lub pod numerem telefonu 32/7709199.

 

Coby Starzikom żyło sie lepij

„Coby Starzikom żyło sie lepij” – kompleksowe usługi senioralne dla mieszkańców Świętochłowic

Projekt jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych– tryb konkursowy

Wartość projektu: 2 083 658,94 PLN

Kwota dofinansowania: 1 937 802,81 PLN

Europejski Fundusz Społeczny: 1 771 110,09 PLN

Cel projektu:

– poprawa sytuacji życiowej,

– wzrost poczucia bezpieczeństwa,

– wzrost uczestnictwa w życiu społecznym i przeciwdziałanie marginalizacji

Działania w projekcie:

– usługi asystenckie (osoby niepełnosprawne)

– usługi opiekuńcze (osoby niesamodzielne)

– usługi sąsiedzkie

– teleopieka

– wsparcie psychologiczne

– wsparcie prawne

– utworzenie Centrum Wsparcia Seniora

Planowane efekty:

– podstawowe i niezbędne potrzeby życiowe są zaspokojone

– jakość codziennego funkcjonowania uległa polepszeniu lub została zachowana na dotychczasowym poziomie

– osiągnięcie i utrzymanie funkcjonowania na optymalnym (tj. najlepszym z możliwych w danych warunkach) poziomie samodzielności i aktywności

Projekt jest skierowany dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ które wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożliwością samodzielnego wykonania, co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Okres realizacji projektu od 01.10.2018r. – 29.12.2021r.

W związku z zakończeniem realizacji projektu pt. „Coby Starzikom żyło sie lepij- kompleksowe usługi senioralne dla mieszkańców Świętochłowic”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych– tryb konkursowy Beneficjent w ramach trwałości projektu, deklaruje instytucjonalną gotowość dostępu do 12 miejsc świadczenia usług asystenckich, opiekuńczych i sąsiedzkich przez 36 miesięcy od daty zakończenia projektu tj. do 29 grudnia 2024 roku.

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, ul. Wallisa 4, pokój 103 (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00) lub pod numerem telefonu 32/7709199.