Sekcja Aktywności Lokalnej i Świetlica Środowiskowa ,,Promyk”

Do zakresu działania Sekcji Aktywności Lokalnej i Świetlicy Środowiskowej „Promyk” należy:

 1. Diagnozowanie potrzeb i problemów oraz zasobów społeczności o charakterze terytorialnym i kategorialnym.
 2. Tworzenie i budowanie mapy zasobów i potrzeb.
 3. Prowadzenie jednolitej dokumentacji z zakresu działań Organizowania Społeczności Lokalnej.
 4. Tworzenie sieci współpracy oraz budowanie lokalnych partnerstw.
 5. Współpraca i planowanie działań ukierunkowanych na aktywizację, integrację oraz edukację grup kategorialnych (np. dzieci, młodzież, seniorzy, bezrobotni, niepełnosprawni)oraz społeczności lokalnych, w szczególności zagrożonych wykluczeniem na obszarze całego miasta.
 6. Inicjowanie przedsięwzięć zapobiegających wykluczeniu społecznemu, mających na celu szeroko rozumianą integrację społeczną i odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnych i grup na terenie całego miasta.
 7. Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej „Promyk”
  – zapewnienie opieki i wychowania dla maksymalnie 15 dzieci wieku od 8 do 12 lat,
  – zapewnienie jednego posiłku dziennie,
  – prowadzenie grupy wsparcia dla 25 osób rodziców dzieci

Świetlica Środowiskowa „Promyk”

Na terenie Miasta Świętochłowice dokładnie w dzielnicy Lipiny, przy ul. Imieli 12, funkcjonuje placówka wsparcia dziennego – Świetlica Środowiskowa „Promyk” . Opieką i wsparciem obejmuje grupę 15 dzieci i młodzieży w wieku 8 – 12lat. Działalność placówki wspierana jest pracą wolontariuszy, zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 14:00-18:00.

Wychowankowie Świetlicy są objęci pomocą ściśle związaną z nauką szkolną – nadrabianiem zaległości, pomocą w odrabianiu zadań,   oraz  pomocą mającą na celu rozwój zainteresowań tj. zajęcia plastyczne, techniczne i sportowe.

Od 01.05.2019 r. świetlica środowiskowa „PROMYK” prowadzona jest w ramach zachowania trwałości projektu i finansowana ze środków gminy Świętochłowice.

 

Program Aktywności Lokalnej Lipiny

Działania w ramach Programu w dzielnicy Lipiny przy ul. Imieli 12 adresowane są do mieszkańców w szczególności: do osób i grup społecznych wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym m.in. do osób bezrobotnych, rodziców niewydolnych wychowawczo, społecznie i ekonomicznie, emerytów, rencistów, osób starszych i niepełnosprawnych, do osób i rodzin z problemem alkoholowym, dzieci oraz osób aktywnych społecznie. Zakres i forma działań w PAL uzależnione były od indywidualnych potrzeb każdej z grup objętych wsparciem. W PALu odbywają się następujące zajęcia:

Program Aktywności Lokalnej Lipiny
Zajęcia dla mieszkańców w każdym wieku.
Poniedziałki – 16:30 – 18:00 – seniorzy
Wtorki – 17:00 – 18:00 – warsztaty kreatywne
Środy – 14:00 -18:00 – zajęcia dla dzieci + pomoc w nauce
Czwartki – 16:00 – 18:00 – porozmawiajmy przy kawie (spotkania wspierające)
Piątki – 17:00 – 18:00 – joga
Soboty (co druga sobota) – 11:00 – 15:00 – zajęcia dla dziewczyn (10 – 17 lat)
15:00 – 18:00 – zajęcia kreatywne dla dorosłych

Od roku 2022r. został uruchomiony drugi PAL na Chropoczowie przy ul. Armii Krajowej 14 w budynku Szkoły Podstawowej nr 17.

Program Aktywności Lokalnej Chropaczów
Zajęcia dla mieszkańców w każdym wieku.
Poniedziałki – 16:00 – 18:00 – grupa wsparcia dla opiekunów osób z niepełnosprawnością
Środy – 16:00 – 18:00 – zajęcia dla młodzieży
Czwartki – 16:00 – 18:00 – seniorzy
Piątki – 13:00 – 16:00 – pomoc w nauce