Sekcja ds. pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Realizacji Projektów

Sekcja ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Realizacji Projektów
ul. Wallisa 4
Kierownik Sekcji: Honorata Machul (pokój 103)
Telefon kontaktowy: (32) 770 91 99
Godziny pracy: 7:00–15:00

Zakres działalności Sekcji:

Do podstawowego zakresu działania Sekcji ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Realizacji Projektów należy pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych tj. z funduszy unijnych oraz budżetu państwa, w tym w szczególności:

  1. przygotowywanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów i programów,
  2. realizacja projektów i programów, które otrzymały dofinansowanie,
  3. zarządzanie realizowanymi projektami i programami,
  4. współpraca z instytucjami publicznymi, działającymi w obszarze pomocy społecznej oraz innymi podmiotami w celu realizacji projektów i programów,
  5. podejmowanie działań mających na celu rozszerzenie oferty współpracy z rodzinami, seniorami, dziećmi, ofiarami przemocy, społecznością lokalną w ramach realizowanych projektów i programów,
  6. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie działalności Sekcji,
  7. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka w zakresie zadań realizowanych przez Sekcję.