Sekcja Obsługi Świadczeń Alimentacyjnych i dochodzenia należności alimentacyjnych

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Dane kontaktowe
Sekcja Obsługi Świadczeń Alimentacyjnych i Dochodzenia Należności Alimentacyjnych:
ul. Bytomska 8
Pokój nr 115-116
32 346 22 80-81
sekretariat@ops-sw.pl

ZAKRES SPRAW

Do zakresu działania Sekcji Obsługi Świadczeń Alimentacyjnych i Dochodzenia Należności Alimentacyjnych należy realizacja zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w związku z bezskutecznością egzekucji komorniczej prowadzonej na rzecz osób uprawnionych do alimentów oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych, zmierzających do poprawy skuteczności podejmowanych czynności przez komornika sądowego, w celu wyegzekwowania należności dłużnika,
a w szczególności:

 1. Przyjmowanie, kompletowanie dokumentacji oraz rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym do alimentów;
 2. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie przyznania lub odmowy przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym;
 3. Prowadzenie postępowań w związku ze zmianą sytuacji dochodowej lub rodzinnej osób uprawnionych, zmierzających do wydania decyzji zmieniających, uchylających lub wygaszających prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
 4. Prowadzenie postępowań w sprawach o nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zmierzających do wydania decyzji administracyjnej;
 5. Wykonywanie czynności przedegzekucyjnych związanych z egzekwowaniem nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych;
 6. Przyjmowanie, kompletowanie dokumentacji, rozpatrywanie wniosków i wydawanie decyzji
  o udzielenie ulgi w spłacie należności, w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami
  z funduszu alimentacyjnego (raty, odroczenie terminu płatności oraz umorzenie należności);
 7. Kierowanie do Komendy Miejskiej Policji zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa przez dłużników alimentacyjnych wynikających z art. 209 § 1 Kodeksu karnego;
 8. Kierowanie do dłużników alimentacyjnych informacji o przyznanych osobom uprawnionym świadczeniach z funduszu alimentacyjnego oraz wezwań w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz złożenia oświadczenia majątkowego;
 9. Przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych i odbieranie oświadczeń majątkowych dłużników alimentacyjnych;
 10. Kierowanie wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych do organów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika;
 11. Kierowanie do dłużników alimentacyjnych wezwań celem zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy;
 12. Kierowanie do Powiatowego Urzędu Pracy pism o możliwość aktywizacji zawodowej dłużników alimentacyjnych;
 13. Przekazywanie do organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne informacji mających wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji;
 14. Prowadzenie postępowań w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, zmierzających do wydania decyzji administracyjnej;
 15. Kierowanie do Prokuratury wniosków o ściganie dłużnika alimentacyjnego za przestępstwo określone w art. 209 Kodeks karny;
 16. W przypadku posiadania prawa jazdy przez dłużnika alimentacyjnego, kierowanie do Urzędu Miasta wniosków o zatrzymanie ww. dokumentu;
 17. Kierowanie do Komorników Sądowych wniosków o ustalenie adresu zamieszkania dłużników alimentacyjnych;
 18. Przekazywanie do Biur Informacji Gospodarczych informacji gospodarczych o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych;
 19. Kierowanie do Komornika Sądowego wniosków o wszczęcie/przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego, w związku z przyznanymi świadczeniami z funduszu alimentacyjnego;
 20. Przyjmowanie, kompletowanie dokumentacji, rozpatrywanie wniosków i wydawanie decyzji
  o udzielenie ulgi w spłacie należności z tytułu wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń
  z funduszu alimentacyjnego (raty, odroczenie terminu płatności oraz umorzenie należności);
 21. Kierowanie do Komorników Sądowych wniosków o zawieszenie bądź wznowienie egzekucji,
  w związku z wydanymi decyzjami o ratach lub odroczeniu terminu płatności;
 22. Wydawanie zaświadczeń o pobieranych świadczeniach z funduszu alimentacyjnego oraz stanie zadłużenia dłużników alimentacyjnych;
 23. Rozliczanie wpłat dłużników alimentacyjnych zgodnie z kolejnością wynikającą z ustawy;
 24. Terminowe sporządzanie list wypłat oraz list potrąceń świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 25. Sporządzanie jednorazowych, miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań.