wtorek, 5 marca, 2024
AktualnościPrzemoc

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy domowej w Świętochłowicach

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych instytucji oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, diagnozowanie problemu przemocy , podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą domową, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą oraz rozpowszechnianie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.

Celem powołania Zespołu Interdyscyplinarnego jest szybsze i skuteczniejsze podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa, wstrzymanie zjawiska przemocy w rodzinie a także planowanie i realizacja działań pomocowych w oparciu o diagnozę potrzeb (w tym realizacja procedury Niebieskiej Karty).

Podstawowym celem działania Zespołu Interdyscyplinarnego jest koordynacja działań w celu skutecznego rozwiązywania problemów określonych rodzin. Koordynacja ta łączy w sobie konieczność przepływu informacji między instytucjami mogącymi zapewnić pomoc, wypracowanie modelu pomocy dostosowanej do problemów danej rodziny oraz najbardziej efektywne, realne udzielanie pomocy.

SKŁAD ZESPOŁU TO PRZEDSTAWICIELE:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 • gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • policji,
 • oświaty,
 • ochrony zdrowia,
 • organizacji pozarządowych,
 • kuratorów sądowych.
 • prokuratorów,

czasami również:

 • przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej
 • przedstawicieli podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej

Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, które polegają między innymi na zmianie jej tytułu z ustawy „o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” na ustawę o „przeciwdziałaniu przemocy domowej”. Zastąpiono definicję przemocy w rodzinie definicją przemocy domowej, której zakres pojęciowy został zmodyfikowany i obejmuje aktualnie przemoc ekonomiczną oraz cyberprzemoc. 

Wprowadzona regulacja wprowadziła także definicję osoby doznającej przemocy domowej i świadka przemocy domowej oraz uznaje, że małoletniego należy traktować jako osobę doznającą przemocy domowej w sytuacji, gdy był on świadkiem takiej przemocy.

Kolejne najważniejsze zmiany regulujące:

 1. Diagnozowanie przemocy w oparciu o jej nową definicję i zakres.
 2. Pomoc dla osób doznających przemocy – nowe formy wsparcia.
 3. Odziaływania korekcyjno – edukacyjne i psychologiczno terapeutyczne wobec osób stosujących przemoc
 4. Nowe zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie, powiecie i województwie.
 5. Nowe wymogi wobec osób kierujących specjalistycznymi ośrodkami wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
 6. Działalność zespołu interdyscyplinarnego (ZI).
 7. Działanie dotychczasowych grup roboczych na działanie grup diagnostyczno-pomocowych
 8. Procedura „Niebieskie Karty” – zmiany dotyczące właściwości miejscowej w prowadzeniu procedury oraz warunki wszczęcia i zakończenia procedury NK.