Informacje

Ośrodek Pomocy Społecznej

Misją Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach niezmiennie jest skuteczne i efektywne wspieranie mieszkańców miasta Świętochłowice, w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych. W realizacji zadań spoczywających na Ośrodku kładziemy szczególny nacisk na zapewnienie możliwie najwyższej jakości świadczonych usług, stałe doskonalenie kadry oraz zapewnienie adekwatnych do zidentyfikowanych potrzeb form wsparcia mieszkańcom miasta.

Ośrodek dokłada wszelkich starań, aby wypłaty świadczeń w ramach rządowych programów (w szczególności 500+ i 300+) przebiegało sprawnie i bez zakłóceń.

Podstawowym aktem prawnym, na którym opiera się działalność Ośrodka Pomocy Społecznej jest ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, pozostałe akty okołopomocowe to:

 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,
 • ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 • ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 • ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin “Za życiem”
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych,
 • ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne,
 • ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego,
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Struktura organizacyjna OPS kształtuje się następująco: