czwartek, 29 lutego, 2024
Aktualności

W związku z zakończeniem realizacji projektu pt. „Coby Starzikom żyło sie lepij- kompleksowe usługi senioralne dla mieszkańców Świętochłowic”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.2.Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – tryb konkursowy Beneficjent w ramach trwałości projektu, deklaruje instytucjonalną gotowość dostępu do 12 miejsc świadczenia usług asystenckich, opiekuńczych i sąsiedzkich przez 36 miesięcy od daty zakończenia projektu tj. do 29 grudnia 2024 roku.