czwartek, 29 lutego, 2024
Pomoc Społeczna

Komu przysługuje pomoc

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, które spełniają kryterium dochodowe (podlegające waloryzacji) i gdy równocześnie zaistnieje jedna z wymienionych poniżej okoliczności:

 • sieroctwo,
 • bezdomność,
 • potrzeba ochrony macierzyństwa,
 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • długotrwała choroba,
 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego (zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych i niepełnych),
 • alkoholizm lub narkomania,
 • trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
 • klęski żywiołowe bądź ekologiczne.

Świadczenia udzielane są na wniosek: osoby zainteresowanej, jej ustawowego przedstawiciela bądź innej osoby – za zgodą osoby potrzebującej pomocy lub jej przedstawiciela ustawowego.
Pomoc społeczna może też być udzielona z urzędu, ale po uzyskaniu zgody osoby potrzebującej pomocy.

Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wydawane są w formie pisemnej. Od decyzji wydanej przez Ośrodek przysługuje klientowi prawo do odwołania – za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej.

 • dowód osobisty,
 • orzeczenie komisji ds. inwalidztwa i zatrudnienia w przypadku osób, które uzyskały takie orzeczenie przed 31 sierpnia 1997 roku, lub po tej dacie – decyzja organu rentowego przyznająca świadczenie z ubezpieczenia społecznego albo zaświadczenie o niepełnosprawności, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
 • zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • dowód otrzymywania emerytury lub renty,
 • zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu przez dziecko nauki, oświadczenie, że dziecko nie otrzymuje pomocy materialnej ze szkoły,
 • oświadczenie o stanie majątkowym, decyzja urzędu pracy o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną,
 • legitymacja ubezpieczeniowa ZUS (do wglądu).