wtorek, 5 marca, 2024
Pomoc Społeczna

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

Ustalenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Wymagane dokumenty

–         Wniosek osoby lub jej przedstawiciela ustawowego bądź świadczeniodawcy udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej w przypadku stanu nagłego, wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia,

–         Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (do wglądu),

–         Dokumenty potwierdzające sytuację finansową Wnioskodawcy

–         W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające okoliczności sprawy

–         Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego.

Termin i sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej poprzedzone jest przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego lub w przypadku braku możliwości przeprowadzenia wywiadu środowiskowego – po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, ustalającego wszystkie przesłanki niezbędne do potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w okresie objętym prowadzonym postępowaniem. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania/ pobytu osoby zainteresowanej lub w szpitalu, w którym hospitalizowania jest osoba, wymagająca ustalenia w/w uprawnień.

Termin i zasady załatwiania spraw regulują przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna i informacje ogólne

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Ustalenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej następuje poprzez wydanie decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na okres 90 dni wskazanych w decyzji od dnia złożenia wniosku bądź w przypadku stanu nagłego od dnia w którym  świadczeniodawca udzielił świadczenia opieki zdrowotnej.

Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mają prawo osoby nieubezpieczone posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają obywatelstwo polskie lub uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa wart.159 ust.1pkt1lit.c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, spełniające kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, co do których nie stwierdzono okoliczności, o której mowa w art.12 tej ustawy, na zasadach i w zakresie określonych dla ubezpieczonych.

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej stronie przysługuje prawo wniesienia odwołanie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.