wtorek, 5 marca, 2024
Pomoc Osobom StarszymProgramy i Projekty

Coby Starzikom żyło sie lepij

„Coby Starzikom żyło sie lepij” – kompleksowe usługi senioralne dla mieszkańców Świętochłowic

Projekt jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych– tryb konkursowy

Wartość projektu: 2 083 658,94 PLN

Kwota dofinansowania: 1 937 802,81 PLN

Europejski Fundusz Społeczny: 1 771 110,09 PLN

Cel projektu:

– poprawa sytuacji życiowej,

– wzrost poczucia bezpieczeństwa,

– wzrost uczestnictwa w życiu społecznym i przeciwdziałanie marginalizacji

Działania w projekcie:

– usługi asystenckie (osoby niepełnosprawne)

– usługi opiekuńcze (osoby niesamodzielne)

– usługi sąsiedzkie

– teleopieka

– wsparcie psychologiczne

– wsparcie prawne

– utworzenie Centrum Wsparcia Seniora

Planowane efekty:

– podstawowe i niezbędne potrzeby życiowe są zaspokojone

– jakość codziennego funkcjonowania uległa polepszeniu lub została zachowana na dotychczasowym poziomie

– osiągnięcie i utrzymanie funkcjonowania na optymalnym (tj. najlepszym z możliwych w danych warunkach) poziomie samodzielności i aktywności

Projekt jest skierowany dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ które wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożliwością samodzielnego wykonania, co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Okres realizacji projektu od 01.10.2018r. – 29.12.2021r.

Odwiedź naszego Facebooka

W związku z zakończeniem realizacji projektu pt. „Coby Starzikom żyło sie lepij- kompleksowe usługi senioralne dla mieszkańców Świętochłowic”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych– tryb konkursowy Beneficjent w ramach trwałości projektu, deklaruje instytucjonalną gotowość dostępu do 12 miejsc świadczenia usług asystenckich, opiekuńczych i sąsiedzkich przez 36 miesięcy od daty zakończenia projektu tj. do 29 grudnia 2024 roku.

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, ul. Wallisa 4, pokój 103 (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00) lub pod numerem telefonu 32/7709199.