środa, 6 grudnia, 2023
Świadczenia Rodzinne

Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego

Aby ubiegać się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami należy pobrać, wypełnić oraz złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego. Formularze wniosków dostępne są w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, ul. Bytomska 8 (wejście na rogu ul. Bytomskiej i ul. 1-go Maja), tel. 32 346 22 83/84/86/87/90/99 lub na stronie internetowej: www.ops.swietochlowice.pl.

Wniosek można składać od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Działu poprzez wrzucenie wypisanego, podpisanego, spiętego lub umieszczonego w kopercie wniosku wraz z załącznikami do urny znajdującej się przy wejściu na rogu ul. 1-go Maja i ul. Bytomskiej. Wnioski można także umieszczać w skrzynkach podawczych znajdujących się przy wejściach do budynków Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 35, ul. Bytomskiej 8, lub ul. Wallisa 4 lub przesłać drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, ul. Katowicka 35, 41-600 Świętochłowice lub elektronicznie poprzez platformy E-PUAP lub EMPATIĘ.

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przyznaje się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego (tj. do 31 października) lub do miesiąca, w którym uprawnione dziecko kończy: 18 lat i nie podejmuje dalszej nauki, lub do ukończenia przez dziecko nauki jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 lat, bądź do ukończenia 24 roku życia w przypadku kontynuacji nauki przez dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w terminie do 31 sierpnia ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do 31października ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad oraz grudzień następuje do dnia 31 grudnia. Natomiast w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do 31 grudnia ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za listopad, grudzień, styczeń oraz luty następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Świadczenia rodzinne za pozostałe miesiące wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne.

Wnioski elektroniczne na nowy okres zasiłkowy można składać od dnia 1 lipca danego roku, wnioski papierowe od dnia 1 sierpnia danego roku.

Wymagane dokumentyWNIOSKI POWINNY BYĆ WYPISANE, PODPISANE, KOMPLETNE, A ODPOWIEDNIE DOKUMENTY DOSTARCZANE W FORMIE KSEROKOPII w każdym przypadku:
– poprawnie wypisany wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego (PROSZĘ O WPISANIE NA WNIOSKU NR TEL. KONTAKTOWEGO).
– w przypadku osiągnięcia przez członków rodziny dochodów innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oświadczenie wnioskodawcy o dochodach nieopodatkowanych osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (obecnie 2022, formularz zawiera wykaz dochodów, które należy uwzględnić (m.in. alimenty, stypendia, ulga dla dzieci, ulga dla młodych; wysokość dochodów należy udokumentować),
– odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny, w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd: zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą – w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy obecnie rok 2022 (również oddanego w dzierżawę): zaświadczenie gminy lub nakaz płatniczy lub oświadczenie o wielkości podatku rolnego potwierdzające powierzchnię gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych (w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy).
– kserokopia wyroków orzekających rozwód/ separację/alimenty, dotyczy osób, w przypadku których sąd orzekł rozwód, separację lub zasądził alimenty (jeżeli organ właściwy nie jest w ich posiadaniu), – w przypadku, gdy członek rodziny zobowiązany jest do płacenia alimentów na dziecko spoza składu rodziny – przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów w roku 2022 wraz z wyrokiem zasądzającym alimenty, – w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 lat – oświadczenie potwierdzające fakt uczęszczania do szkoły. Oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej – w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba uczy się w szkole wyższej,
– w przypadku utraty dochodu przez członka rodziny z roku 2022 należy dostarczyć dokumenty stwierdzające datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu (np. świadectwo pracy, umowa zlecenie, PIT 11 za rok 2022).
– w przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny w roku 2022 należy dostarczyć dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny (np. PIT-11 za rok 2022) oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, decyzje ZUS).
– w przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku 2022 i uzyskiwania go w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych należy dostarczyć zaświadczenie o wysokości dochodu osiągniętego za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu. Zgodnie z Ustawą o świadczeniach rodzinnych poprzez utratę dochodu rozumie się utratę dochodu spowodowaną: uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. z 2022 r.poz. 1051), lub świadczenia pieniężnego przyznanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia (Dz. U. poz. 658) wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2022 r. poz. 933, 1155 i 2140) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U.z 2022 r. poz. 1009, z późn. zm.), utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń, lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczenia alimentów, utratą świadczenia rodzicielskiego, utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust.1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Natomiast poprzez uzyskanie dochodu rozumie się uzyskanie dochodu spowodowane: zakończeniem urlopu wychowawczego, uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. z 2022 r.poz. 1051), lub świadczenia pieniężnego przyznanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia (Dz. U. poz. 658), rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art.209 ust.1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.
dodatek z tytułu urodzenia dziecka– zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające, iż kobieta pozostawała pod opieką medyczną (dodatek przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu).
dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego– zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie na jaki został udzielony urlop wychowawczy oraz co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego – zaświadczenie lub oświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym
dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka– skrócony akt zgonu drugiego z rodziców dziecka, w przypadku gdy drugi z rodziców nie żyje, – odpis zupełnego aktu urodzenia dziecka, w  przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany, (organ ma możliwość pozyskać akt samodzielnie) – odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenie alimentacyjne (w przypadku oddalenia powództwa o świadczenia alimentacyjne) orzeczenie sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka w przypadku wydania takiego orzeczenia
dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnejnie wymaga dodatkowych dokumentów, przysługuje na trzecie i każde kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego.
dodatek z tytułu kształcenia
i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
– orzeczenie o niepełnosprawności dziecka do 16 roku życia, – orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka powyżej 16 roku życia. (organ ma możliwość pozyskać orzeczenia samodzielnie)
dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego– nie wymaga dokumentów dodatkowych, przysługuje na dziecko rozpoczynające w szkole nowy rok szkolny
dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki
w szkole poza miejscem zamieszkania
1) w związku z zamieszkiwaniem przez dziecko w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny
i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub „osoby uczącej się”, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności; wymagane: – zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania, – oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły, 2) w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej – do wniosku należy dołączyć: – oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania

W przypadku nie posiadania konta bankowego istnieje możliwość założenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętochłowicach darmowego konta.

Do wniosku o świadczenia rodzinne dołączana będzie informacja RODO.

Wypłata przyznanych świadczeń rodzinnych nastąpi po uprzednim odbiorze przedmiotowej decyzji.