Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego na Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, ogłasza nabór Uczestników/osób chętnych do skorzystania ze wsparcia w ramach usługi opieki wytchnieniowej. 

INFORMACJE O PROGRAMIE

ADRESACI (kto może skorzystać z usług opieki wytchnieniowej)

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności

2. osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne,

Którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osoba niepełnosprawną.

Pierwszeństwo w uzyskaniu wsparcia w ramach usług opieki wytchnieniowej ma członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opieką nad osobą niepełnosprawną, która:

 • Ma niepełnosprawność sprzężoną
 • Wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności tj.: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji),
 • Stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówki pobytu całodobowego
 • W ocenie pomiaru ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny otrzyma wynik od 18 do 75 punktów.

Program jest realizowany w dwóch formach:

 1. Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
 2. Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy Świętochłowice.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach przewiduje objąć wsparciem:

>> Opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania, dla:

– 9 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

– 2 dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności

>> Opieka wytchnieniowa w formie pobytu całodobowego w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy Świętochłowice, dla:

            – 2 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

            – 1 dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności

Limit godzin usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego wynosi 240 godzin na osobę.

Limit godzin usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego wynosi 14 dni na osobę.

Powyższe limity dotyczą również:

– więcej niż jednego opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad jedną osoba niepełnosprawną,

– opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę dla więcej niż 1 osoby niepełnosprawnej.          

*Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi opieki wytchnieniowej.

KTO MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ

>Usługi opieki wytchnieniowej może świadczyć osoba, która posiada:

 1. dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/ pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej  lub,
 2. co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/ opieki osobom niepełnosprawnym.

>Usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej może świadczyć osoba wskazana przez uczestnika programu.

>Usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone przez członków rodziny* uczestnika, opiekunów prawnych uczestnika lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu.

*za członków rodziny uznaje się rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.  

KIEDY MOŻNA ŚWIADCZYĆ USŁUGI OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach w opiece nad osobami niepełnosprawnymi lub zapewnienie im czasowego zastępstwa.

 • Usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach od 6.00 do 22.00. Maksymalna długość nieprzerwanego świadczenia usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego wynosi 12 godzin.  
 • W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 poz. 2268 z późn. zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Okres realizacji Programu – do 31.12.2022r.

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

Zgłoszenia do Programu przyjmuje Sekcja ds. Niepełnosprawności Świętochłowice ul. Wallisa 4
w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej.

Usługi opieki wytchnieniowej będą mogły być przyznane (po spełnieniu kryteriów zawartych w Programie) na podstawie złożonych dokumentów:

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022
 2. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności osoby nad którą uczestnik sprawuje opiekę
 3. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej (FIM)
 4. Klauzula RODO – zał. nr 12 do Programu
 5. Klauzula RODO – zał. nr 13 do Programu
 6. Oświadczenie Uczestnika o sprawowaniu stałej opieki nad osoba niepełnosprawną
 7. Oświadczenia Uczestnika o wyborze osoby do świadczenia usług opieki wytchnieniowej
 8. Oświadczenie Uczestnika o niekorzystaniu przez osobę niepełnosprawną z ośrodka wsparcia
 9. Zgoda asystenta dziecka do 16 r. ż. na weryfikację w RSPnTS

Dodatkowe informacje można uzyskać w Sekcji ds. Niepełnosprawności, ul. Wallisa 4 osobiście lub telefonicznie pod nr 32 770 91 95 lub 32 770 91 96.

Niezbędne informacje dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina

https://twitter.com/MRiPS_GOV_PL?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

https://pl-pl.facebook.com/mripsRP

PLIKI DO POBRANIA