wtorek, 5 marca, 2024
Pomoc Osobom NiepełnosprawnymPROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” dla JST - EDYCJA 2024

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” dla JST  – EDYCJA 2024

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” dla JST  – EDYCJA 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego na Program „Opieka wytchnieniowa” dla JST – edycja 2024, ogłasza nabór Uczestników/osób chętnych do skorzystania ze wsparcia w ramach usługi opieki wytchnieniowej. 

INFORMACJE O PROGRAMIE

ADRESACI (kto może skorzystać z usług opieki wytchnieniowej)

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne,

którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie życia codziennego.

WAŻNE: Pierwszeństwo w uzyskaniu wsparcia w ramach usług opieki wytchnieniowej ma członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opieką nad osobą z niepełnosprawnością, która:

 • Stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówki pobytu całodobowego
 • Wymaga konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji (w pkt 7 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności zaznaczone – „wymaga” lub w orzeczeniu równoważnym orzeczona niezdolność do samodzielnej egzystencji
 • Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością jest jedyną osobą mogącą sprawować taką opiekę (brak innych osób w gospodarstwie domowym mogących czasowo wyręczyć osobę sprawującą opiekę nad osobą z niepełnosprawnością)

Program jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach przewiduje objąć wsparciem:

– 3 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

Limit godzin usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego wynosi 166 godzin na Uczestnika.

Powyższe limity dotyczą również:

– więcej niż jednego opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad jedną osoba niepełnosprawną,

– opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę dla więcej niż 1 osoby niepełnosprawnej.          

*Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi opieki wytchnieniowej.

KTO MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ

>Usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej będzie świadczyć osoba wskazana przez Uczestnika programu.

>Usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone przez członków rodziny* osoby z niepełnosprawnością, opiekunów prawnych osoby z niepełnosprawnością lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z osoba z niepełnosprawnością.

*za członków rodziny uznaje się rodziców, dziadków, pradziadków, dzieci, wnuki, prawnuki, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu lub w stosunku przysposobienia z osobą z niepełnosprawnością.  

KIEDY MOŻNA ŚWIADCZYĆ USŁUGI OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach w opiece nad osobami niepełnosprawnymi lub zapewnienie im czasowego zastępstwa.

 • Usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach od 6.00 do 22.00. Maksymalna długość nieprzerwanego świadczenia usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego wynosi 12 godzin.  
 • W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu, nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej, inne usługi finansowane ze środków Funduszu albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

Okres realizacji Programu – do 31.12.2024r.

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

Zgłoszenia do Programu przyjmuje Sekcja ds. Niepełnosprawności Świętochłowice ul. Wallisa 4
w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej. Przed zgłoszeniem do programu, Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Programu „Opieka wytchnieniowa” dla JST – edycja 2024.

Zgłoszenia będą przyjmowane w trybie ciągłym do czasu zakończenia programu, przy czym pierwszy cykl rozpatrzenia zgłoszeń nastąpi dla wniosków, które zostaną złożone do 08.03.2024r.

W pierwszej kolejności wsparciem zostaną objęte osoby, które spełniają kryterium pierwszeństwa, pozostałe wnioski będą rozpatrywane sukcesywnie w miarę posiadanych wolnych miejsc. 

Usługi opieki wytchnieniowej będą mogły być przyznane (po spełnieniu kryteriów zawartych w Programie) na podstawie złożonych dokumentów:

DOKUMENTY NALĘZY WYPEŁNIĆ DOKŁADNIE I CZYTELNIE!

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla JST – edycja 2024
 2. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności osoby nad którą uczestnik sprawuje opiekę
 3. Klauzula RODO (MRiPS)
 4. Klauzula RODO (OPS)
 5. Oświadczenie Uczestnika o sprawowaniu stałej opieki nad osoba niepełnosprawną
 6. Oświadczenia Uczestnika o wyborze osoby do świadczenia usług opieki wytchnieniowej
 7. Oświadczenie Uczestnika o niekorzystaniu przez osobę niepełnosprawną z ośrodka wsparcia
 8. Oświadczenie o konieczności poinformowania Realizatora/OPS o wszelkich zmianach mających wpływ na przyznanie usług opieki wytchnieniowej

Dodatkowe informacje można uzyskać w Sekcji ds. Niepełnosprawności, ul. Wallisa 4 osobiście lub telefonicznie pod nr 32 770 91 95 lub 32 770 91 96.

Niezbędne informacje dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina

https://twitter.com/MRiPS_GOV_PL?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

https://pl-pl.facebook.com/mripsRP

PLIKI DO POBRANIA: