środa, 6 grudnia, 2023
Opieka Wytchnieniowa - edycja 2023Pomoc Osobom Niepełnosprawnym

Opieka Wytchnieniowa – edycja 2023

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej środków finansowych z Funduszu Solidarnościowego na Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, ogłasza nabór Uczestników/osób chętnych do skorzystania ze wsparcia w ramach usługi opieki wytchnieniowej. 

INFORMACJE O PROGRAMIE

ADRESACI (kto może skorzystać z usług opieki wytchnieniowej)

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności

2. osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne,

Którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osoba niepełnosprawną.

Pierwszeństwo w uzyskaniu wsparcia w ramach usług opieki wytchnieniowej ma członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opieką nad osobą niepełnosprawną, która:

 • Ma niepełnosprawność sprzężoną
 • Stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówki pobytu całodobowego
 • W ocenie pomiaru ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM otrzyma wynik od 18 do 75 punktów.

Program jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach przewiduje objąć wsparciem:

– 4 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

– 1 dziecko z orzeczeniem niepełnosprawności

Limit godzin usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego wynosi 240 godzin na osobę.

Powyższe limity dotyczą również:

– więcej niż jednego opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad jedną osoba niepełnosprawną,

– opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę dla więcej niż 1 osoby niepełnosprawnej.          

*Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi opieki wytchnieniowej.

KTO MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ

>Usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej może świadczyć osoba wskazana przez uczestnika programu

>Osoba wskazana przez Uczestnika do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej musi posiadać:

 1. dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/ pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (tj. rehabilitant, terapeuta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, opiekun osób starszych, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun dziecięcy, opiekun środowiskowy, siostra PCK, opiekun domowy) lub,
 2. co najmniej 6 miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/ opieki osobom niepełnosprawnym.

>Usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone przez członków rodziny* uczestnika, opiekunów prawnych uczestnika lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu.

*za członków rodziny uznaje się rodziców, dziadków, pradziadków, dzieci, wnuki, prawnuki, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu lub w stosunku przysposobienia z uczestnikiem Programu.  

KIEDY MOŻNA ŚWIADCZYĆ USŁUGI OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach w opiece nad osobami niepełnosprawnymi lub zapewnienie im czasowego zastępstwa.

 • Usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach od 6.00 do 22.00. Maksymalna długość nieprzerwanego świadczenia usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego wynosi 12 godzin.  
 • W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu, nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 poz. 2268 z późn. zm.), inne usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

Okres realizacji Programu – do 31.12.2023r.

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

Zgłoszenia do Programu przyjmuje Sekcja ds. Niepełnosprawności Świętochłowice ul. Wallisa 4
w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej. Przed zgłoszeniem do programu, Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”

Usługi opieki wytchnieniowej będą mogły być przyznane (po spełnieniu kryteriów zawartych w Programie) na podstawie złożonych dokumentów:

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023
 2. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności osoby nad którą uczestnik sprawuje opiekę
 3. Karta pomiaru skala FIM
 4. Klauzula RODO (MRiPS)
 5. Klauzula RODO (OPS)
 6. Oświadczenie Uczestnika o sprawowaniu stałej opieki nad osoba niepełnosprawną
 7. Oświadczenia Uczestnika o wyborze osoby do świadczenia usług opieki wytchnieniowej
 8. Oświadczenie Uczestnika o niekorzystaniu przez osobę niepełnosprawną z ośrodka wsparcia
 9. Zgoda osoby do świadczenia usług opieki wytchnieniowej nad dzieckiem do 16 r.ż na weryfikację w RSPnTS

Dodatkowe informacje można uzyskać w Sekcji ds. Niepełnosprawności, ul. Wallisa 4 osobiście lub telefonicznie pod nr 32 770 91 95 lub 32 770 91 96.

Niezbędne informacje dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina

https://twitter.com/MRiPS_GOV_PL?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

https://pl-pl.facebook.com/mripsRP

PLIKI DO POBRANIA