środa, 6 grudnia, 2023
Programy i Projekty

Rodzina – bezcenny kapitał

Beneficjentem projektu są Świętochłowice- miasto na prawach powiatu, projekt jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.2.Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie: 9.2.1.Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT.

Wartość projektu: 322 580,65 zł PLN

Kwota dofinansowania: 300 000,00 zł PLN

Cel projektu:

podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, wspierające procesy deinstytucjonalizacji w Mieście Świętochłowice.

Działania w projekcie:

  • doskonalenie kompetencji osób sprawujących rodzinna pieczę zastępczą
    w ramach szkolenia „Współpraca z rodzina biologiczną dziecka;
  • szkolenie specjalistyczne rodzin kandydackich na rodziny zastępcze;
  • zwiększenie dostępu do usług społecznych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wzmocnienie pracy z rodziną w formie asystentury rodzinnej;
  • poradnictwo specjalistyczne pod nazwą „Akademia Rodziców” dla rodziców przeżywających trudności w pełnieniu ról rodzicielskich;
  • wsparcie dzieci, w tym z rodzin objętych asystą rodzinną lub umieszczonych
    w pieczy zastępczej w zakresie problemów edukacyjnych z matematyki i języka angielskiego;
  • pomoc rodzin wspierających dla rodzin objętych asystą rodzinną

Planowane efekty:

wzrost jakości usług oraz ich deinstytucjonalizacji;

minimalizowanie zjawiska wykluczenia i ubóstwa;

wzmocnienie pracy z rodziną w formie asystentury rodzinnej oraz rozwój instytucji rodzin wspierających

wsparcie i rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej;

wsparcie rodziców w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych;

wyrównywanie braków edukacyjnych dzieci oraz poprawa wyników w nauce.

Projekt skierowany jest do rodzin, osób sprawujących pieczę zastępczą, kandydatów
na rodziców/rodziny wspierające lub zastępcze, dzieci w tym z rodzin objętych asystą rodzinną lub umieszczonych w pieczy zastępczej realizujących obowiązek na poziomie szkoły podstawowej. Wsparcie w ramach projektu zostanie udzielone 90 osobom będącym mieszkańcami Świętochłowic.

Okres realizacji projektu od 01.09.2020r. – 31.07.2022r.

W związku z zakończeniem realizacji projektu pt. „Rodzina – bezcenny kapitał”, Beneficjent w ramach trwałości rezultatu, deklaruje instytucjonalną gotowość dostępu do miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej w ilości 11 oraz świadczenia usług społecznych w ilości 48 przez 36 miesięcy od daty zakończenia projektu tj. do 31 lipca 2025 roku. Beneficjent zachowa trwałość projektu do 18 listopada 2027 roku.

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, ul. Katowicka 35, pokój 105 (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00) lub pod numerem telefonu (32) 707 64 40.