środa, 6 grudnia, 2023
Świadczenia Rodzinne

Świadczenie „Za życiem”

Aby ubiegać się o świadczenie „Za życiem” należy pobrać, wypełnić oraz złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia „Za życiem”.

Formularze wniosków dostępne są w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, ul. Bytomska 8 (wejście na rogu ul. Bytomskiej i ul. 1-go Maja), tel. 32 346 22 83/84/86/87/90/99 lub na stronie internetowej: www.ops,swietochlowice.pl.

Wniosek można składać od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Działu poprzez wrzucenie wypisanego, podpisanego, spiętego lub umieszczonego w kopercie wniosku wraz z załącznikami do urny znajdującej się przy wejściu na rogu ul. 1-go Maja i ul. Bytomskiej. Wnioski można także umieszczać w skrzynkach podawczych znajdujących się przy wejściach do budynków Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 35, ul. Bytomskiej 8  lub ul. Wallisa 4 lub przesłać drogą pocztową na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, ul. Katowicka 35, 41-600 Świętochłowice lub elektronicznie poprzez platformy E-PUAP lub EMPATIĘ.

Wymagane dokumentyWNIOSKI POWINNY BYĆ WYPISANE, KOMPLETNE, A ODPOWIEDNIE DOKUMENTY DOSTARCZANE W FORMIE KSEROKOPII   Świadczenie „ Za życiem” przysługuje: matce, ojcu, opiekunowi prawnemu, opiekunowi faktycznemu bez względu na dochód   W każdym przypadku:   WNIOSEK  o ustalenie prawa do świadczenia „Za życiem” – poprawnie wypisany (proszę o wpisywanie na wniosku nr tel. kontaktowego),zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie matki pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, zaświadczenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa lub ginekologii, perinatologii lub neonatologii    
Poniższe dokumenty mogą być składane w formie kopii   w przypadku ubiegania się o świadczenie przez opiekuna faktycznego dziecka – zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku ubiegania się o świadczenie przez opiekuna prawnego -zaświadczenie z Sądu potwierdzające opiekę prawną na dzieckiem.  
W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na  prawo do świadczenia „Za życiem” wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

Świadczenie „ Za życiem” przysługuje w wysokości 4000 zł jednorazowo.

W przypadku nie posiadania konta bankowego istnieje możliwość założenia w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Świętochłowicach darmowego konta.

Do wniosku o świadczenie „ Za życiem” dołączana będzie informacja RODO.

Wypłata przyznanego świadczenia „ Za życiem” a nastąpi po uprzednim odbiorze przedmiotowej decyzji.