wtorek, 5 marca, 2024
Programy i Projekty

Programy i projekty

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, informuje, że bierze udział w kolejnej edycji pomocy żywnościowej dla osób najbardziej potrzebujących: Podprogram 2017 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Program ten jest programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia. 11 marca

Program powiadamiania

Program powiadamiania

W roku 2007 Uchwałą nr VIII/54/07 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25.04.2007r. został uchwalony „Program powiadamiania służb ratunkowych przez osoby słabosłyszące i niesłyszące, mieszkańców Świętochłowic”. Program ma na celu przeciwdziałanie marginalizacji osób niepełnosprawnych oraz włączenie ich w życie społeczne poprzez podejmowanie działań informacyjno – edukacyjnych, które kształtowałyby właściwe postawy tych osób w sytuacjach zagrożenia.

Obrazek przypisany do artykułu

Coby Starzikom żyło sie lepij

„Coby Starzikom żyło sie lepij” – kompleksowe usługi senioralne dla mieszkańców Świętochłowic Projekt jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych– tryb konkursowy Wartość projektu: 2 083

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Program pomocy dziecku i rodzinie

Uchwała Nr XLVI/380/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu „Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w latach 2018-2020”

Obrazek przypisany do artykułu

Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Uchwała nr XXIX/347/13 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: przyjęcia i realizacji Świętochłowickiego Programu Działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2013 – 2020. Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym (Dz.

Obrazek przypisany do artykułu

Działanie i wsparcie w życiu i na starcie

Projekt jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020 oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs. Wartość projektu: 686 768,04 PLNKwota dofinansowania: 638 694,28 PLN Celem projektu jest podniesienie jakości

Osoby zaufania

Nowe szanse i możliwości

„Nowe szanse i możliwości” Beneficjentem projektu są Świętochłowice- miasto na prawach powiatu, projekt jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach oraz Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 9. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT.

Obrazek przypisany do artykułu

Centrum Wsparcia Seniora

Szanowni Państwo, Proszę o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi poniżej, w zakresie sposobu w jaki przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe oraz jakie prawa Panu/Pani przysługują. Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach przetwarza dane osobowe zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

Świadczenia rodzinne

Rodzina – bezcenny kapitał

Beneficjentem projektu są Świętochłowice- miasto na prawach powiatu, projekt jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.2.Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie: 9.2.1.Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT. Wartość projektu: 517 562,50 zł PLN Kwota dofinansowania:

Świetlica środowiskowa Promyk

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 Działania:    2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, którego celem będzie dofinansowanie realizacji potrzeb dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Projekt finansowany z budżetu